Политика конфиденциальности

1. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

2. Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Kişisel verilerinizden soy isminiz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, e-postanız, telefon numaralarınız, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, fotoğrafınız, sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi gibi kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

3. Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu 0622063307400014 mersis numaralı Noramin, Maslak Büyükdere Cad. No:237 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresine faaliyet gösteren Modern Çözüm Bitkisel Sağlık Ürünleri Kozmetik Gıda İhracat Ticaret Limited Şirketidir.

4. Kişisel verilerinizi alma sebebimiz, sizleri şirketimize danışman ya da sitemize üye olarak kaydedip, gerçek hak sahiplerinin tespiti ile şirketimizden alınan ürünlerde gerçek hak sahiplerine indirim sağlanması, özel teklifler sunulması, ödüllerin verilmesi, kampanyalar hakkında bilgiler verilmesi, primlerin ödenmesi, şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlerden bilgi sahibi olmanız, ürün ve hizmete yönelik gerekli çalışmaların şirketimizce yapılması, şirketimizin ticari stratejilerinin planlanması ve uygulanması, üyeler ve danışmanlara yönelik kampanyaların düzenlenmesi, danışmanlara özel fırsatların sunulması, satış yapılması, satışla ilgili istatistiki veri elde edilmesi, üye ve danışman ihtiyaçlarının kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması ile üye, danışman ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, şirket satış politikasının belirlenmesi amacıyla hangi ürünlerin satıldığına ilişkin istatistiki veri elde edilmesidir. Şirketimiz bu amaçla kişisel verilerinizi yurt dışında faaliyette bulunan Siberian Health İnternational LLC şirketi (630004, Novosibirsk Böl., Novosibirsk Şehri, Lenina № 48 Ofis 64), yurt içinde bulunan muhasebe şirketleri, Türkiye’de kayıtlı bankalar, yaşanabilecek problemlerde şirket avukatları, kişisel verilerinizi işleyen bilişim uzmanlarıyla paylaşabilecektir.

5. Kişisel verileriniz, tarafınızla şirketimiz arasında bir danışmanlık sözleşmesi kurulması halinde, bu sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak ya da hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla ya da sizin tarafınızdan daha önce zaten alenileştirilmiş olması halinde ya da bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde veya şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olduğu hallerde veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Yönetmeliklerde yazılı diğer nedenlerin varlığı halinde açık rızanız olmasa bile işlenebilecektir.

6. Sizlerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz özel nitelikteki kişisel verilerinizi işlememektedir.

7. Şirketimizden üye ya da danışman kaydınızı silmeniz, herhangi bir nedenle sürekli ilişkinizi kesmeniz ya da talep etmeniz durumunda (5) numaralı maddede yer alan açık rıza gerektirmeyen haller saklı kalmak kaydıyla verileriniz şirketimizin seçeceği, silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerinden biriyle ortadan kaldırılacaktır. Sizlerin talebi üzerine bu yöntemlerden en uygun olanı şirketimiz tarafından belirlenecektir.
7.1. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
7.2. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
7.3. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

8. Kişisel verileriniz, istatistiki veri elde etmek, denetim, danışman ödemelerinin yapılması, danışmanların ödüllerinin verilmesi, danışmanların indirimden yararlanması gibi yukarıda açıklanan veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere aktarılacaktır. Bu bilgilendirme yazısını kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplara aktarmamıza açık rıza göstermiş olacaksınız.

9. Kişisel verilerin, internet sitemizde yer alan bilgi formu doldurularak otomatik yollarla ya da otomatik olmayan yollarla toplanacaktır. Kişisel verileriniz aramızda yapılması halinde danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli olması, ödeme ve ödül verme gibi işlemlerin yapılması için zorunlu olması, sizler tarafından kişisel verilerinizin önceden alenileştirilmiş olması, ödeme, indirim ve ödül hizmetleri için gerçek hak sahibinin belirlenmesi için gerekli olması ve kanun ile yönetmeliklerden doğan diğer hukuki sebepler nedeniyle işlenecektir.

10. Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerde bulanabilirsiniz. Aşağıdaki bu haklarınızı kullanmanız halinde talepleriniz şirketimizce değerlendirilecek ve hukuka, olaya uygun bulunması halinde talepleriniz karşılanacaktır.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Yukarıda açıklanan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizlerin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini, bu bilgilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini önleyecek, kişisel verilerinizin muhafazasını sağlayacak her türlü idari ve teknik tedbirleri alacaktır. Bu amaçla şirketimizin veri ihlali müdahale planı bulunmaktadır. Herhangi bir ihlal olması durumunda sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 72 saat içinde bildirim yapılacaktır. İhlal taleplerinizi, şirketimize gönderebilirsiniz.

12. Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz titizlikle ve ivedilikle incelenerek, 30 gün süre içinde yazılı ya da elektronik ortamda mail adresinize cevaplanacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi on sayfayı aşan şekilde ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, bu maliyetin karşılanması akabinde talepleriniz yerine getirilebilecektir. 

13. Kişisel verilerinizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yayımı tarihinden önce ya da bu bilgilendirme yazısını okumanızdan önce işlenmiş olması halinde, bu bilgilendirme yazısını kabul etmeniz sonucu, önceden işlenen özel ve özel nitelikte olmayan kişisel verilerinizi işlememize, yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplara aktarmamıza geriye ve ileriye dönük açık rıza göstermiş olacaksınız. Bu halde, bu bilgilendirme yazımızı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz tarihten önce işlenen verileriniz ile ilgili her türlü haklarınızdan, özel olarak maddi, manevi tazminat ile şikayet haklarınızdan geri dönülemez şekilde feragat etmiş sayılacaksınız.

14. Kişisel verileriniz, şirketimizle olan danışmanlık ilişkimiz, sizler son verinceye kadar devam edeceğinden, kişisel verilerinizin silinmesi talebiniz gelinceye kadar ya da herhangi bir nedenle kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalkıncaya kadar işlenecektir. Bu bilgilendirme yazısını kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalkıncaya ya da sizin tarafınızdan silinme talebi gelinceye kadar şirketimiz tarafından işlenmesine açık rıza göstermiş olacaksınız.

15. Kişisel verilerinizi işleyebilmemiz, yurt içi ve yurt dışındaki kişilere aktarabilmemiz için özgür iradeniz ile vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir. Rızanızı istediğiniz zaman geri alabilir ya da kapsamını sınırlandırabilirsiniz. Bu metni okuduktan sonra, karşınıza çıkacak “kişisel verilerimin okuduğum şartlarla işlenmesini kabul ediyorum" yazılı butonu işaretlemeniz ile kişisel verilerinizi işlememize, elde etmemize, kaydetmemize, depolamamıza, muhafaza etmemize, değiştirmemize, açıklamamıza, aktarmamıza, devralmamıza, devretmemize, elde edilebilir hale getirmemize, sınıflandırmamıza, kullanılmalarını engellememize, yeniden düzenlememize yurt içi ve yurt dışındaki kişilere aktarabilmemize, kişisel verilerinizi paylaşabilmemize ve bunlar gibi kişiler verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme açık rıza vermiş olacaksınız.

16. Sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan şirketimiz sorumlu değildir. Şirketimiz, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Şirketimiz, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı hiçbir garanti vermemektedir.

У вас еще остались вопросы?
Если у вас возникли вопросы по обслуживанию и доставке, обращайтесь в call-центр или пишите на E-mail

[}item{]